SINTEZA GHID MICROINTREPRINDERI

Micsoreaza fontul  Font normal  Mareste fontul 

Care sunt actiunile sprijinite in cadrul axei prioritare/prioritatii de investitii?

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program includ:

Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/prestare servicii;

Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

 

Indicatorii de proiect.

Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizarii implementarii si performantei investitiei propuse prin proiect si se refera la:

-      Cifra de afaceri, la 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului;

-      Numarul mediu de salariati / Numarul de angajati cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, in perioada de monitorizare a proiectului (i.e. perioada de implementare a proiectului si 3 ani dupa finalizarea implementarii);

-      Nerespectarea tintelor stabilite in cererea de finantare, pentru oricare din indicatorii de mai sus, conduce la recuperarea integrala a finantarii acordate;

 

Rata de co-finantare acordata in cadrul prezentului apel de proiecte.

Contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 100% din valoarea eligibila a investitiei, in limita plafonului de minimis.

 

Care este valoarea eligibila minima si maxima a unui proiect?

Valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie de minimum 25.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finantare. Cuantumul finantarii nerambursabile solicitate nu poate depasi plafonul de minimis 200.000 euro.

 

 

 

 

 

Regulile de acordare a ajutoarelor de minimis.

 

Valoarea ajutorului.

Valoarea maxima a ajutorului, in regim de minimis, ce poate fi acordata unei intreprinderi unice (a se vedea mai jos), din fonduri publice, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare) este de 200.000 de euro, echivalent in lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordarii ajutorului.

In cazul intreprinderilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele unor terti sau contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi.

 

Intreprinderea unica.

In sensul Regulamentului de minimis, intreprinderea unica reprezinta un grup de intreprinderi legate.

Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplica intreprinderii unice, adica grupului de intreprinderi legate (din care intreprinderea solicitanta face parte), si nu fiecarei intreprinderi in parte.

Eligibilitatea solicitantului.

1.   Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor;

2.   Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia:

a.   Regio finanteaza investitii numai in domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), asa cum sunt enumerate in Anexa 2 la Ghidul specific. Investitiile care vizeaza clasa CAEN 8690 ”Alte activitati referitoare la sanatatea umana” sunt eligibile doar daca sunt implementate intr-o statiune balneoclimaterica;

b.   La momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii;

c.   Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN;

3.   Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;

O intreprindere care depune cererea de finantare in cursul anului 2016, trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 1 ianuarie 2015 si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2015.

4.   a) Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;

b)  Solicitantul are cel putin un angajat cu norma intreaga, pe perioada    nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare.

Solicitantul are totodata obligatia ca, in niciunul din exercitiile financiare aferente perioadei de evaluare, selectie, contractare, precum si in perioada de monitorizare a proiectului (i.e. perioada de implementare a proiectului si 3 ani dupa finalizarea implementarii), sa nu reduca numarul mediu de salariati sau numarul de angajati cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, sub nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare, respectiv la depunerea cererii de finantare. Nerespectarea acestei obligatii conduce la recuperarea integrala a finantarii acordate.

Locul de implementare a proiectului

a.   Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care a fost depusa cererea de finantare.

Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii.

Nu sunt eligibile investitiile localizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov.

Investitiile care vizeaza clasa CAEN 8690 ”Alte activitati referitoare la sanatatea umana” sunt eligibile doar daca sunt implementate intr-o statiune balneoclimaterica.

b.   Solicitantul detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului, la momentul depunerii cererii de finantare

·         Pentru investitii care includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune (conform OUG 54/2006) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investitia propusa prin cererea de finantare).

In plus, imobilul (teren si/sau cladiri)

-      este liber de orice sarcini sau interdictii ce afecteaza implementarea proiectului;

-      nu face obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant pentru realizarea proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti;

-      nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finantare din procesul de evaluare, selectie si contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului (spre ex. servituti legale, servitutea de trecere cu piciorul etc). Fiecare caz in parte va fi analizat la nivelul OI in cadrul etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii. Ulterior contractarii proiectului, este permisa ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, in conditiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta (comodat) sau dreptul de inchiriere/locatiune. Spatiul destinat implementarii proiectului este, de regula, imobilul (terenul si constructia) in care activele achizitionate prin proiect (e.g. utilaje, linii de productie) sunt instalate, montate si/sau in care aceste bunuri sunt utilizate.

In cazul acelor domenii de activitate ce implica utilizarea echipamentelor, utilajelor in locuri diferite (e.g. activitatea de constructii), spatiul destinat implementarii proiectului va fi considerat spatiul in care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spatiul trebuie sa fie adecvat desfasurarii activitatii pentru care sunt achizitionate activele.

c.   Solicitantul trebuie sa demonstreze detinerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosinta cu titlu gratuit/ comodat/ inchiriere/ locatiune, dupa caz, pe o perioada care acopera inclusiv perioada de trei ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului.

Nu sunt eligibile investitiile care constau exclusiv din realizarea de lucrari de constructie care nu se supun autorizarii, conform legii.

 

Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul acestui apel de proiecte:

a.   Cheltuieli pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza, inclusiv echipamente cu montaj:

-      Cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demontari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa

-      Cheltuieli aferente activitatilor de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);

-      Cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului

-      Cheltuielile privind organizarea de santier bine justificate si in stricta legatura cu realizarea obiectivului proiectului

-      Cheltuieli diverse si neprevazute se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea eligibila a cheltuielilor pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza.

b.   Cheltuieli pentru dotari

-      Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data lansarii apelului de proiecte.

-      Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului

c.   Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare

d.   Cheltuieli cu activitati de realizare a instrumentelor de comercializare on-line.

e.   Servicii de consultanta/ asistenta

Pentru proiecte ce includ lucrari de constructii ce se supun autorizarii, sunt eligibile cumulat, in limita a 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuielile privind:

-      elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact;

-      managementul proiectului si dirigentie de santier;

-      elaborarea cererii de finantare/ a planului de afaceri

-      serviciile de consultanta/ asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie

Pentru proiecte ce nu includ lucrari de constructii ce se supun autorizarii, sunt eligibile cumulat, in limita a 7% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuielile privind:

-      managementul proiectului;

-      elaborarea cererii de finantare/ a planului de afaceri

-      serviciile de consultanta/ asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie

Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5000 lei fara TVA

f.    Cheltuieli aferente implementarii proiectului privind taxele si comisioanele

-      obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier;

-      obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de constructie;

-      taxe de amplasament;

-      cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii;

-      cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii;

-      cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor.

g.   Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern

Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila.

 

 

In cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

a.   cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020

b.   achizitionarea de terenuri si/sau constructii,

c.   costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere

d.   costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate productiei ori vanzarii - e.g. salariile personalului general de administratie; amortizarea, chiriile si reparatii ale imobilizarilor de interes general in administratie; energie, combustibil si alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodaresti; alte cheltuieli generale de administratie)

e.   costuri de personal

f.    cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor,

g.   contributia in natura

h.   amortizarea

i.     cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015

Cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele clasificate in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate in care se doreste realizarea investitiei propuse prin proiect, cu exceptia Clasei 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 - Lista domeniilor de activitate eligibile

A - Domenii de activitate din Strategia NaÈionalÄ de Competitivitate

A - Domenii de activitate din Strategia Nationala de Competitivitate

Clasa CAEN

Descrierea clasei CAEN

1310

Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

1320

Productia de tesaturi

1330

Finisarea materialelor textile

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

1392

Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)

1393

Fabricarea de covoare si mochete

1394

Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase

1395

Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte

1396

Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

1399

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1411

Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

1412

Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru

1413

Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419

Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

1420

Fabricarea articolelor din blana

1431

Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie

1439

Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte

1511

Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor

1512

Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

1520

Fabricarea incaltamintei

1621

Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn

1622

Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

2211

Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

2221

Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612

Fabricarea altor componente electronice

2620

Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2640

Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651

Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

2652

Productia de ceasuri

2660

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

2670

Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice

2680

Fabricarea suporturilor  magnetice si optice destinate inregistrarilor

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii

2712

Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii

2720

Fabricarea de acumulatori si baterii

2731

Fabricarea de cabluri cu fibra optica

2732

Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

2752

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

2811

Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

2812

Fabricarea de motoare hidraulice

2813

Fabricarea de pompe si compresoare

2814

Fabricarea de articole de robinetarie

2815

Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie

2821

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor

2822

Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

2823

Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)

2824

Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric

2825

Fabricarea ehipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829

Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

2830

Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere

2841

Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849

Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

2891

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892

Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

2893

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului

2894

Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei

2895

Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului

2896

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului

2899

Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920

Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

2931

Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

2932

Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3011

Constructia de nave si structuri plutitoare

3012

Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement

3020

Fabricarea materialului rulant

3030

Fabricarea de aeronave si nave spatiale

3091

Fabricarea de motociclete

3092

Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi

3099

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3101

Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3102

Fabricarea de mobila pentru bucatarii

3103

Fabricarea de saltele si somiere

3109

Fabricarea de mobila n.c.a.

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

3600

Captarea, tratarea si distributia apei

3700

Colectarea si epurarea apelor uzate

3811

Colectarea deseurilor nepericuloase

3812

Colectarea deseurilor periculoase

3821

Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822

Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3831

Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900

Activitati si servicii de decontaminare

5510

Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520

Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530

Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590

Alte servicii de cazare

5811

Activitati de editare a cartilor

5812

Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813

Activitati de editare a ziarelor

5814

Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5819

Alte activitati de editare

5821

Activitati de editare a jocurilor de calculator

5829

Activitati de editare a altor produse software

5911

Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5912

Activitati de postproductie cinematografica, video si de programe de televiziune

5913

Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

5914

Proiectia de filme cinematografice

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6312

Activitati ale portalurilor web

7111

Activitati de arhitectura

7112

Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120

Activitati de testare si analize tehnice

7311

Activitati ale agentiilor de publicitate

7312

Servicii de reprezentare media

7410

Activitati de design specializat

7420

Activitati fotografice

7721

Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

8690

Alte activitati referitoare la sanatatea umana

Investitiile care vizeaza aceasta clasa sunt eligibile doar daca sunt implementate intr-o statiune balneoclimaterica

9101

Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

9102

Activitati ale muzeelor

9103

Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

9311

Activitati ale bazelor sportive

9312

Activitati ale cluburilor sportive

9313

Activitati ale centrelor de fitness

9319

Alte activitati sportive

9321

Balciuri si parcuri de distractii

9329

Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9511

Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

9512

Repararea echipamentelor de comunicatii


B - Domenii de activitate din Planurile de Dezvoltare RegionalÄ

B - Domenii de activitate din Planurile de Dezvoltare Regionala

Clasa CAEN

Descrierea clasei CAEN

1711

Fabricarea celulozei

1712

Fabricarea hartiei si cartonului

1721

Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

1722

Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton

1723

Fabricarea articolelor de papetarie

1724

Fabricarea tapetului

1729

Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.

2011

Fabricarea gazelor industriale

2012

Fabricarea colorantilor si a pigmentilor

2013

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

2014

Fabricarea altor produse chimice organice, de baza

2015

Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase

2016

Fabricarea materialelor plastice in forme primare

2017

Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare

2020

Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

2041

Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere

2042

Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

2052

Fabricarea cleiurilor

2053

Fabricarea uleiurilor esentiale

2059

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2311

Fabricarea sticlei plate

2312

Prelucrarea si fasonarea sticlei plate

2313

Fabricarea articolelor din sticla

2314

Fabricarea fibrelor din sticla

2319

Fabricarea de sticlarie tehnica

2320

Fabricarea de produse refractare

2331

Fabricarea placilor si dalelor din ceramica

2332

Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

2343

Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica

2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramica

2349

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351

Fabricarea cimentului

2352

Fabricarea varului si ipsosului

2361

Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2362

Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii

2363

Fabricarea betonului

2364

Fabricarea mortarului

2365

Fabricarea produselor din azbociment

2369

Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos

2370

Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

2391

Fabricarea de produse abrazive

2399

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2410

Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

2420

Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel

2431

Tragere la rece a barelor

2432

Laminare la rece a benzilor inguste

2433

Productia de profiluri obtinute la rece

2434

Trefilarea firelor la rece

2441

Productia metalelor pretioase

2442

Metalurgia aluminiului

2443

Productia plumbului, zincului si cositorului

2444

Metalurgia cuprului

2445

Productia altor metale neferoase

2451

Turnarea fontei

2452

Turnarea otelului

2453

Turnarea metalelor neferoase usoare

2454

Turnarea altor metale neferoase

2511

Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512

Fabricarea de usi si ferestre din metal

2521

Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

2529

Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2530

Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)

2550

Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

2561

Tratarea si acoperirea metalelor

2562

Operatiuni de mecanica generala

2571

Fabricarea produselor de taiat

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

2573

Fabricarea uneltelor

2591

Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

2592

Fabricarea ambalajelor usoare din metal

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri

2594

Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

3212

Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase

3213

Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

3240

Fabricarea jocurilor si jucariilor

3250

Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator

3291

Fabricarea maturilor si periilor

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

3312

Repararea masinilor

3313

Repararea echipamentelor electronice si optice

3314

Repararea echipamentelor electrice

3315

Repararea si intretinerea navelor si barcilor

3316

Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale

3317

Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319

Repararea altor echipamente

3320

Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

4120

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211

Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4212

Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata  si subterane

4213

Costructia de poduri si tuneluri

4221

Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222

Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4291

Constructii hidrotehnice

4299

Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a

4311

Lucrari de demolare a constructiilor

4312

Lucrari de pregatire a terenului

4313

Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321

Lucrari de instalatii electrice

4322

Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4329

Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4331

Lucrari de ipsoserie

4332

Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333

Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334

Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4339

Alte lucrari de finisare

4391

Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4399

Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4520

Intretinerea si repararea autovehiculelor

5210

Depozitari

5221

Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222

Activitati de servicii anexe transportului pe apa

5223

Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

5224

Manipulari

5229

Alte activitati anexe transporturilor

9521

Repararea aparatelor electronice, de uz casnic

9522

Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina

9523

Repararea incaltamintei si a articolelor din piele

9524

Repararea mobilei si a furniturilor casnice

9525

Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

9529

Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.

 

 

 

 
 
 
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA
  • POZA