Statut

Micsoreaza fontul  Font normal  Mareste fontul 

PREAMBUL
 
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridica, durata, sediul si structurile filialei
 
CAPITOLUL II
Scopul si obiectul de activitate
 
CAPITOLUL III
Membri
Drepturile si obligatiile membrilor
Pierderea calitatii de membru
 
CAPITOLUL IV
Patrimoniul, fondul social si sursele de venit
 
CAPITOLUL V
Organele de conducere, administrare (executie) si control
 
CAPITOLUL VI
Aparatul - structura de personal salariat
 
CAPITOLUL VII
Semnarea valabila a actelor
 
CAPITOLUL VIII
Contractarea de împrumuturi si dobandirea de avere mobila si imobila
 
CAPITOLUL IX
Modificarile Statutului
 
CAPITOLUL X
Dizolvarea
 
 
 
PREAMBUL
 

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges a fost constituita la initiativa unui grup de firme importante din Pitesti, la data de 28.10.2003, ca asociatie non-profit ce se adreseaza tuturor întreprinzatorilor care vor sa promoveze o economie moderna si eficienta.

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges îsi propune sa contribuie efectiv la dezvoltarea societatilor membre, Municipiului Pitesti si a Judetului Arges implicându-se direct în adaptarea vietii economice la conditiile Uniunii Europene.

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges are ca scop reprezentarea unitara a intereselor societatilor comerciale, asociatiilor organizatiilor patronale si profesionale membre în relatia cu alte entitati juridice locale, judetene sau nationale, promovarea si sprijinirea intereselor acestora prin toate mijloacele legale.

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges se doreste o organizatie recunoscuta la nivel judetean, national si international.

 sus
CAPITOLUL I.
 

Dispozitii generale

Denumirea 
Art.1. Denumirea asociatiei este "Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges", iar denumirea prescurtata este "AOA AG".

Forma juridica 
Art.2. Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges este o asociatie cu personalitate juridica, autonoma, apolitica si neguvernamentala, nonprofit, fara scop lucrativ, patronala si profesionala, care este constituita si functioneaza în temeiul Ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii modificata si completata cu O.G. 37/2003, precum si a Decretului 31/1954 privind persoanele fizice si juridice.

Durata 
Art.3. Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges se constituie pentru o durata nedeterminata.

Sediul 
Art.4. Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges are sediul în str. Victoriei, nr. 13B, Pitesti, jud. Arges.

Structuri, componenta 
Art.5. Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges reuneste societati comerciale, asociatii, asociatii profesionale, organizatii patronale, precum si orice alte structuri sau organizatii, cu sau fara personalitate juridica proprie, precum si persoane fizice.

sus

CAPITOLUL II.
 

Obiectul de activitate

Scopul
Art.6. Scopul asociatiei este dezvoltarea activitatii economice a societatilor membre, a Municipiului Pitesti si a judetului Arges, implicându-se în adaptarea vietii economice la conditiile Uniunii Europene, reprezentarea unitara a intereselor societatilor comerciale, asociatiilor organizatiilor patronale si profesionale membre în relatia cu alte entitati juridice locale, judetene sau nationale, promovarea si sprijinirea intereselor acestora prin toate mijloacele legale, atragerea de investitii si fonduri nerambursabile din România si din strainatate.

Scopul si obiectul de activitate

Art.7. Asociatia are în cuprinsul obiectului de activitate:

a. Sprijinirea dezvoltarii activitatilor comerciale, industriale, agricole si din alte domenii ale membrilor sai.

b. Reprezentarea, promovarea, sustinerea si protejarea intereselor agentilor economici si celorlalti membrii ai asociatiei în relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane fizice si juridice, precum si în relatiile dintre acestea.

c. Propunerea catre forurile competente si sustinerea unor legi, normative si masuri tehnice sau administrative în interesul membrilor sai.

d. Infiintarea si coordonarea unor unitati economice si altor organisme, conform prevederilor legale în vigoare.

e. Sa actioneze pentru înlaturarea eventualelor inconveniente care apar din aplicarea unor dispozitii sau masuri administrative, interpretari abuzive ale normelor, ordinelor si legilor în vigoare contrare intereselor membrilor si organizatiilor componente.

f. Sa actioneze pentru obtinerea de facilitati diverse în interesul membrilor sai si al cresterii puterii competitive a economiei argesene, în special, si nationale, în general.

g. Sa informeze opinia publica, organele locale (Consilii Locale si Primarii), organele judetene (Consiliul Judetean Arges), Guvernul si Parlamentul despre dezideratele si solicitarile membrilor asociatiei.

h. Colaborarea cu alte asociatii de afaceri, cu organizatiile patronale din tara si strainatate, cu agenti economici sau organisme interne si internationale, precum si cu alte organisme similare din Europa si din întreaga lume, direct sau prin reprezentantii lor în România.

i. Colaborarea cu Camera de Comert si Industrie a României si Comisia Nationala de Statistica, în conditiile stabilite dupa caz, la elaborarea rapoartelor si publicatiilor privind evolutia comertului si industriei si pentru problemele care constituie sfera sa de activitate.

j. Sprijina realizarea proiectelor de dezvoltare a comertului, industriei, agriculturii si a altor domenii din judetul Arges, inclusiv a celor bazate pe libera initiativa.

k. Sprijinirea si organizarea activitatilor de specializare profesionala, perfectionarea, calificarea si recalificarea, orientarea si reorientarea fortei de munca, pentru membrii sai si pentru toate categoriile de solicitanti, putând initia sau participa la actiuni de specializare - perfectionare si schimburi de experienta în tara si în strainatate, de asemeni putând initia, organiza si sprijini sub toate aspectele forme de pregatire la niveluri mediu si superior în domenii de interes, în conditiile legii.

l. Constituirea împreuna cu alte asociatii de afaceri, cu alte persoane fizice sau juridice, si administrarea unor fonduri de asistenta mutuala (întrajutorare), ce vor fi utilizate, dupa regulamente proprii, pentru realizarea obiectivelor sale.

m. Sa actioneze pentru întarirea potentialului pietei argesene, în special, si nationale, în general, pentru acoperirea în masura cât mai larga a consumului intern, prin produsele fabricate în România si mai ales în zona administrativ-teritoriala a Judetului Arges, sa sprijine exportul produselor industriei si serviciilor din România si Judetul Arges.

n. Participarea activa la dialogul social, atragând potentialul profesional al specialistilor din economia argeseana si nationala la fundamentarea deciziilor strategice ale judetului Arges si, respectiv, statului, promovarea unor politici salariale si a unui climat social favorabil activitatii economice.

o. Promovarea solidaritatii patronale în scopul cresterii prestigiului institutiei patronatului si a contributiei acesteia la dezvoltarea si modernizarea economiei argesene si nationale.

p. Colaborarea cu factorii de decizie si reprezentare la nivel local si judetean în vederea rezolvarii chestiunilor de interes general sau/si a acelora de interes special pentru economia argeseana.

q. Sustinerea directa a intereselor firmelor membre, ale asociatiilor profesionale, organizatiilor patronale si altor structuri sau organizatii cu statut de membrii ai sai prin asigurarea de servicii, facilitati, informatii de afaceri, studii, organizarea si administrarea de târguri si expozitii sau alte actiuni promotionale în aria judetului Arges, dar si la nivel national.

r. Administrarea, în conditiile legii, a unor obiective, spatii si/sau edificii de interes pentru realizarea scopului si obiectului sau.

s. Organizarea, la cerere, a arbitrajului ad-hoc, în special pentru membrii sai.

t. Desfasurarea unor activitati de informare si documentare comerciala, precum si efectuarea unor activitati de reclama comerciala.

u. Editarea de ziare, reviste, buletine informative proprii, publicatii de informare si reclama comerciala si cooperarea cu mass-media locala si judetena pentru sustinerea intereselor membrilor sai, precum si pentru sustinerea economiei argesene la nivel national.

v. Dezvoltarea activitatii de cercetare, inovare, informare si transfer tehnologic prin realizarea de legaturi intre intreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare si unitati de invatamant.

sus

CAPITOLUL III.
 

Membri
Art.8. Membrii AOA Ag sunt:

a. Membrii fondatori

b. Membrii asociati

c. Membrii de onoare

Art.9. Membrii fondatori sunt societatile comerciale, institutiile bancare si ceilalti asociati care au hotarât si procedat la constituirea AOA AG în temeiul Ordonantei 26/2000 pentru asociatii si fundatii, modificata si completata cu Ordonanta 37/2003, si în conformitate cu Decretul 31/1954 pentru persoane fizice si juridice.

Art.10. Membrii asociati sunt:

a. Societatile comerciale din economie, servicii, profesii liberale si din alte activitati, persoane juridice române care recunosc si adera la Statutul asociatiei si care au platit taxa de înscriere mentionata în Cererea de aderare si cotizatia la zi.

b. Institutii financiare, banci si societati de investitii care recunosc si adera la Statutul asociatiei si care au platit taxa de înscriere mentionata în Cererea de aderare si cotizatia la zi.

c. Asociatii, organizatii patronale, asociatii profesionale, organizatii, filiale ale federatiilor sau ale uniunilor patronale de ramura care si-au exprimat, în scris, vointa de a face parte din asociatie, au acceptat si aderat la Statutul acestuia si care au platit taxa de înscriere mentionata în Cererea de aderare si cotizatia la zi.

d. Institute de proiectare, cercetare si universitati tehnice si economice care recunosc si adera la Statutul asociatiei care au platit taxa de înscriere mentionata în Cererea de aderare si cotizatia la zi.

e. Persoane fizice care adera la Statutul asociatiei si achita Taxa de înscriere memntionata în Cererea de înscriere si cotizatia la zi.

Membrii asociati care achita taxa de aderare si cotizatia la zi în acelasi cuantum cu membrii fondatori beneficiaza de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii cu ale acestora.

Art.11. Membrii de onoare sunt persoane fizice carora Adunarea Generala le-a acordat aceasta calitate pentru merite deosebite în diverse domenii cuprinse în sfera de activitate a asociatiei.

Art.12. Cererile de aderare se vor adresa Presedintelui C.D. care le va supune spre aprobare, sub semnatura sa, Consiliului Director în cea mai apropiata sedinta. Consiliul Director va hotarâ asupra cererilor de aderare cu majoritatea voturilor celor prezenti. Cererile aprobate vor fi supuse spre ratificare în cea mai apropiata sedinta a Adunarii Generale a membrilor.

Contra hotarârii de respingere de catre Consiliul Director se poate face apel la Adunarea Generala a membrilor. Hotarârea Adunarii Generale a membrilor este definitiva.

Art.13. În Cererea de aderare se va indica:

a. în cazul societatilor comerciale: obiectul de activitate, capitalul social, numarul personalului salariat, sediul, reprezentantul firmei, cifra de afaceri, profitul ;

b. în cazul asociatiilor profesionale sau altor organizatii patronale: sediul, numarul membrilor, numarul personalului salariat si cifra globala de afaceri a societatilor comerciale componente în ansamblul lor.

Art.14. Asociatiile profesionale sau alte organizatii patronale afiliate fac parte ca entitati distincte din AOA AG si ramân autonome ca functionare, pe baza statutelor proprii.

Art.15. AOA AG actioneaza în interesul membrilor sai. În cazul în care s-ar ivi divergente de interese între membrii va interveni la cerere prin intermediul arbitrajului ad-hoc.

Art.16. Pentru a fi înscris în baza de date de afaceri si pentru a beneficia direct de serviciile oferite, precum si pentru a se elibera Legitimatia de Membru, aderantii, inclusiv membrii asociatiilor profesionale si/sau ai altor organizatii patronale judetene sau de ramura, se vor înscrie si individual în AOA AG prin Cerere de aderare a firmei.

Art.17. Membrii care îsi pierd calitatea dobandita prin aderare nu pot formula pretentii asupra patrimoniului AOA AG.

Drepturile si obligatiile membrilor

Drepturile membrilor

Art.18. Membrii au urmatoarele drepturi:

a. Sa participe la Adunarile generale, sa puna în discutie si sa ia parte la dezbaterea problemelor care intereseaza comertul, industria, agricultura si alte domenii sau bunul mers al asociatiei.

b. Sa aleaga si sa fie alesi în Consiliul Director, personal sau prin reprezentantii lor legali. Membrii fondatori vor vor ocupa cel putin jumatate din numarul mandatelor în Consiliul Director. Membrii fondatori care nu fac parte din Consiliul Director vor putea participa la sedintele acestui organ de conducere în calitate de invitati si avand drept de vot consultativ.

c. Pot lua parte la toate consfatuirile, conferintele si actiunile promotionale ale asociatiei.

d. Au acces liber, pe baza Legitimatiei de membru, la toate manifestarile organizate de AOA AG.

e. Au acces la banca de date si la întregul sistem de servicii, avantaje si facilitati asigurate de AOA AG.

f. Pot folosi serviciile de natura juridica pentru orice interventie în apararea intereselor lor, precum si, la cerere, sprijin si consultanta de specialitate în fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea afacerilor.

g. Sa fie aparati împotriva abuzurilor administrative si sindicale, în special la nivel local si judetean.

h. Sa primeasca publicatiile AOA AG si sa publice în acestea articole, comunicari si reclame în conditiile stabilite de editor si reprezentantii AOA AG.

i. Sa beneficieze de serviciile privitoare la documentare, informare si reclama comerciala a membrilor, la specializarea profesionala a membrilor, ca si la celelalte servicii si facilitati acordate de AOA AG.

j. Sa participe, cu prioritate, la constituirea, împreuna cu AOA AG, a unor societati având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor sau al sustinerii scopului si obiectului de activitate al asociatiei.

k. Sa sesizeze AOA AG despre problemele care privesc interesele generale ale membrilor, în vederea promovarii acestor interese.

Membrii care vor adera achitând o taxa de aderare si o cotizatie în cuantum egal cu ale membrilor fondatori, vor beneficia de aceleasi drepturi ca si membrii fondatori.

Obligatiile membrilor

Art.19. Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:

a. Sa respecte Statutul si Regulamentele asociatiei.

b. Sa contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului si obiectului de activitate al asociatiei.

c. Sa contribuie la consolidarea si dezvoltarea asociatiei.

d. Sa furnizeze asociatiei informatiile privind activitatea economico-sociala pe care o desfasoara în scopul fundamentarii initiativei legislative, a strategiei de prioritati, facilitati si actiuni promotionale la nivel local, judetean si national.

e. Sa plateasca la timp si integral cotizatia.

f. Membrii asociatiei pot face parte simultan si din alte asociatii, structuri si organizatii patronale sau de alta natura, cu sau fara personalitate juridica.

Art.20. În Adunarile Generale au drept de vot numai membrii asociatiei cu cotizatia platita la zi. Cotizatia membrilor este stabilita, prin Hotarâre, de Adunarea Generala a membrilor si se plateste în contul asociatiei.

Art.21. Taxa de aderare, cotizatiile si fondurile de orice fel nu se pot restitui membrilor si nu se vor întrebuinta decât exclusiv pentru îndeplinirea scopului si obiectului de activitate al asociatiei.

Pierderea calitatii de membru

Art.22. Calitatea de membru înceteaza:

a. - La cerere;

b. - Daca timp de un an nu si-a platit cotizatia;

c. - Daca în mod vadit încalca Statutul si actioneaza contra intereselor asociatiei;

d. - Daca a pierdut calitatea pe baza careia s-a înscris în AOA AG.

Art.23. Membrii retrasi sunt obligati sa predea Legitimatia de Membru al AOA AG.

Art.24. Intra în atributiile Consiliului Director, fara alta procedura, stergerea din evidenta AOA AG a acelor membri care:

a. Timp de un an nu si-au platit cotizatiile;

b. Care în mod vadit încalca Statutul si lucreaza contra intereselor asociatiei.

Art.25. Contra hotarârii de excludere decisa de Consiliul Director se poate face apel la Adunarea Generala a membrilor. Hotarârea Adunarii Generale este definitiva.

Art.26. Persoanele juridice care si-au pierdut calitatea de membru nu mai au nici un drept asupra patrimoniului, investitiilor sau altor venituri ce revin AOA AG.

sus

CAPITOLUL IV.
 

Patrimoniul, fondul social si sursele de venit

Art.27. Patrimoniul initial al AOA Ag este de 371.843.000 lei.

Art.28. Fondul social al asociatiei se compune din Taxele de aderare.

Art.29. Veniturile asociatiei se compun din:

a. Cotizatiile membrilor;

b. Sponsorizari si donatii;

c. Dobânzile bancare;

d. Diverse venituri extraordinare;

e. Venituri obtinute din organizarea de târguri si expozitii;

f. Taxa de participare la actiunile promotionale ale AOA Ag;

g. Venituri din activitatea unor unitati economice proprii sau la care AOA Ag este asociat - în conditiile legii;

h. Venituri obtinute din acordarea de consultanta de specialitate pe diverse domenii;

i. Venituri obtinute din comercializarea publicatiilor proprii;

j. Venituri obtinute din activitati de reclama - publicitate;

k. Venituri obtinute din înfiintarea si sa administrarea unor unitati de cultura, învatamânt si cercetare în domeniul activitatii patronale sau alte domenii de activitate, unitati economico-sociale, comerciale;

l. Venituri obtinute din chirii prin administrarea si locarea spatiilor proprii.

sus

CAPITOLUL V.
 

Organele de conducere, administrare (executie) si control

Organele de conducere si executie

Art.30. Structura de conducere si executiva a asociatiei este urmatoarea:

a. Adunarea Generala

 

b. Consiliul Director

 

c. Presedintele Consiliului Director

d. Vicepresedintii Consiliului Director

e. Presedintele executiv

f. Secretarul General

g. Coordonatori ai departamentelor de Specialitate

A. Adunarea Generala

Art.31. Adunarea Generala se compune din totalitatea membrilor asociatiei. Drept de vot au membrii cu cotizatia platita la zi.

Art.32. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

Art.33. Adunarea Generala Ordinara se va convoca anual.

Art.34. Adunarea Generala Extraordinara se convoca, ori de cate ori este nevoie, la propunerea Consiliului Director sau prin propunere scrisa a cel putin o treime din numarul membrilor. În ultimul caz, Presedintele C.D. înlocuitorii acestuia, vor fi obligati sa convoace Adunarea Generala Extraordinara într-un interval de 21 zile calendaristice de la data cererii scrise.

Art.35. Data, ora si ordinea de zi ale Adunarii Generale Ordinare se vor comunica în scris sau se vor aduce la cunostinta, prin publicare într-un cotidian local sau national de larga circulatie, tuturor membrilor cu cel putin 15 zile înainte de termenul fixat.

Art.36. Data, ora si ordinea de zi ale Adunarii Generale Extraordinare se vor comunica în scris sau se vor aduce la cunostinta, prin publicare într-un cotidian local sau national de larga circulatie, tuturor membrilor cu cel putin 7 zile înainte de termenul fixat.

Art.37. În Adunarile Generale Ordinare se vor discuta problemele puse pe ordinea de zi de catre Consiliul Director. Totusi, daca cel putin 1/3 dintre membrii asociatiei doresc sa supuna spre discutia Adunarii Generale alte chestiuni în afara de cele anuntate în convocator, acestea vor fi incluse în ordinea de zi la punctul "Diverse".

Art.38. Adunarile Generale ordinare sau extraordinare se convoaca si sunt prezidate de Presedintele C.D., în lipsa acestuia de catre un înlocuitor care poate fi unul din Vicepresedinti, Presedintele executiv, Secretarul General, sau o persoana desemnata de catre Presedinte din rândul membrilor Consiliului Director.

Art.39. Adunarea Generala este legal constituita în prezenta majoritatii simple a membrilor asociatiei.

În cazul când, la data fixata, nu se întruneste numarul necesar de membri, Adunarea Generala se va tine a doua zi, cu aceeasi ordine de zi, în acelasi loc si la aceeasi ora, fara alta convocare si va fi legal constituita cu orice numar de membri ar fi prezenti.

Art.40. Hotarârile Adunarii Generale, în afara de cele referitoare la modificarea Statutului sau la dizolvarea asociatiei, se iau cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti.

Art.41. Fiecare membru are dreptul la un vot.

Membrii fondatori sau asociati pot fi reprezentati la Adunarile Generale prin procura data unui alt membru fondator sau asociat. Un membru poate reprezenta maximum alti cinci membri.

Art.42. Membrii pot sa faca uz personal de dreptul lor de vot numai în conditiile în care si-au platit la zi cotizatia.

Art.43. Atributiile Adunarii Generale sunt:

a. Discuta si aproba darea de seama anuala si strategia de reprezentare a intereselor asociatiei si a membrilor acesteia;

b. Discuta si aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul viitor, precum si executia bugetara pe anul anterior în baza raportului Comisiei de cenzori;

c. Alege membrii Consiliului Director;

d. Alege membrii Comisiei de Cenzori;

e. Decide asupra excluderii membrilor ;

f. Stabileste, la propunerea Consiliului Director, cuantumul taxei de aderare si cotizatia membrilor;

g. Decide asupra modificarii Statutului;

h. Decide asupra dizolvarii asociatiei.

Art.44. Adunarile Generale de Alegeri se organizeaza la un interval de 5 ani.

Consiliul Director

Art.45. Consiliul Director este organul de conducere al asociatiei care functioneaza între Adunarile Generale.

Art.46. Consiliul Director se constituie dintr-un numar impar de membrii alesi pentru o perioada de 5 ani de Adunarea Generala de Alegeri, dar nu mai putin de 5 (cinci) membrii. Membrii fondatori vor ocupa cel putin jumatate din numarul mandatelor în Consiliul Director.

Art.47. Consiliul Director îsi alege un Presedinte din randul membrilor acestui organ alesi de Adunarea Generala

Art.48. Consiliul Director aproba coordonatorii Departamentelor de Specialitate la propunerea Presedintelui executiv.

Art.49. Consiliul Director se va convoca cel putin o data pe trimestru, sau ori de câte ori considera necesar 1/3 dintre membrii acestuia, prin cerere scrisa, sau din initiativa Presedintelui sau a înlocuitorului acestuia.

Art.50. Convocarile pentru sedintele Consiliului Director se vor face în scris de catre Presedinte ori înlocuitorul acestuia cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de data sedintei.

Art.51. Sedintele Consiliului Director sunt valabile în prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor. Hotarârile se iau cu majoritate simpla a voturilor celor prezenti, drept de vot având numai membrii cu cotizatia platita la zi.

Art.52. Cotizatia se plateste la începutul fiecarui semestru, de catre toti membrii, inclusiv de catre membrii fondatori.

Art.53. Sedintele Consiliului Director sunt prezidate de Presedintele C.D. sau de înlocuitorul acestuia care poate fi unul din Vicepresedinti sau o persoana desemnata de Presedinte din rândul membrilor Consiliului Director.

Art.54. Atributiile Consiliului Director sunt:

a. Aproba programul de actiuni, masurile tehnico-organizatorice si prioritatile impuse de aplicarea strategiei de sustinere a intereselor economiei si a membrilor asociatiei, în conformitate cu hotarârile Adunarii Generale;

b. Aproba conventiile si protocoalele de colaborare ale asociatiei;

c. Avizeaza darea de seama anuala asupra activitatii asociatiei, strategia si programul de activitate pentru anul urmator, bilantul contabil, executia bugetara si bugetul de venituri si cheltuieli, care vor fi supuse discutiei Adunarii Generale;

d. Hotaraste asupra cererilor de înscriere;

e. Hotaraste stergerea din evidenta AOA AG a acelor membrii care cad în prevederile art. 22. din Statut;

f. Hotaraste, dupa caz, asupra majorarii cotizatiei membrilor;

g. Hotaraste în toate chestiunile care nu sunt rezervate Adunarii Generale;

h. Aproba organigrama si statul de functiuni al asociatiei;

i. Aproba Regulamentul de organizare si functionare al asociatiei;

j. Aproba atributiile Presedintelui executiv, Secretarului General si coordonatorilor de departamente;

k. Analizeaza activitatea executivului si dispune asupra controlului gestiunii;

l. Alte atributii si competente pot fi stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioara al asociatiei.

Art.55. În cazuri de urgenta Consiliul Director poate adopta masuri de competenta Adunarii Generale, cu exceptia modificarii Statutului si dizolvarii asociatiei, si cu conditia ratificarii acestor hotarâri în prima Adunare Generala.

B. Presedintele Consiliului Director

Art.56. Presedintele C.D. este ales de catre Consiliul Director dintre membri acestui organ.

Art.57. Presedintele C.D. are rol de reprezentare a asociatiei la nivel, national, guvernamental si international.

Art.58. Presedintele C.D. este membru al asociatiei si prezideaza lucrarile Adunarilor Generale si sedintelor Consiliului Director, având drept de vot deliberativ.

Art.59. Presedintele C.D. are urmatoarele atributii:

a. Urmareste aplicarea hotarârilor Adunarii Generale si masurilor aprobate de catre Consiliul Director;

b. Examineaza si supune dezbaterii Consiliului Director propunerile facute de executiv sub semnatura Presedintelui executiv;

c. Poate solicita, cu acordul Consiliului Director, efectuarea de controale ale Comisiei de Cenzori asupra gestiunii asociatiei;

d. Nominalizeaza împreuna cu Presedintele executiv reprezentantii asociatiei;

e. Urmareste îndeplinirea atributiilor Adunarii Generale, Consiliului Director si Presedintelui executiv;

f. Prezideaza Adunarile Generale si sedintele Consiliului Director

g. Reprezinta împreuna cu Presedintele executiv asociatia în relatia cu autoritatile publice si alte terte persoane, la nivel local national si international;

h. Semneaza decizia de încadrare a Presedintelui executiv;

i. Acorda împuternicire de reprezentare si de delegare a atributiilor sale Vicepresedintilor sau membrilor Consiliului Director pe perioade limitate de timp, dupa cum considera necesar;

j. Alte atributii si competente pot fi stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioara.

C. Vicepresedintii Consiliului Director

Art.60. Vicepresedintii sunt înlocuitori de drept ai Presedintelui C.D..

Art.61. Vicepresedintii exercita atributiile ce le sunt delegate si în principal referitoare la breslele pe care le coordoneaza.

D. Presedintele executiv

Art.62. Rezolva problemele privind conducerea operativa a asociatiei pe baza Deciziilor.

Art.63. Presedintele executiv aduce la îndeplinire hotarârile Adunarii Generale, ale Consiliului Director si ale Presedintelui C.D.. Presedintele executiv este sprijinit de un secretariat general, coordonatori de departamente, experti, analisti si alte cadre.

Art.64. Duce la îndeplinire activitatea financiar-contabila a asociatiei ce se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat anual de Adunarea Generala si care este organizata, coordonata si condusa în conformitate cu Legea Contabilitatii, a Normativului de consumuri interne, a Statului de Functiuni si a Planului de Conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si a normelor metodologice de utilizare a acestuia.

Art.65. Presedintele executiv îsi desfasoara activitatea în baza prevederilor prezentului Statut si a Regulamentului de Ordine Interioara al asociatiei.

Art.66. Presedintele executiv este numit de catre Consiliul Director al asociatiei, de regula pentru un mandat de 4 ani, cu drept de revocare dupa primii 2 ani.

Art.67. Presedintele executiv este seful administratiei si al personalului de executie si este angajat al asociatiei, cu contract individual de munca, semnat de Presedinte sau de înlocuitorul acestuia.

Art.68. Atributiile Presedintelui executiv sunt:

a. Conduce activitatea curenta a asociatiei;

b. Aplica hotarârile Adunarii Generale si masurile aprobate de catre Consiliul Director;

c. Întocmeste darea de seama anuala asupra activitatii executive, precum si asupra executiei bugetare care, dupa aprobarea Consiliului Director, se supune aprobarii Adunarii Generale.

d. Propune masurile necesare pentru realizarea în bune conditiuni a bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei, asa cum a fost aprobat de Adunarea Generala.

e. Propune si pune în executie programul si planul de activitate al asociatiei, dupa aprobarea organului de conducere competent, respectiv Adunarea Generala sau Consiliul Director.

f. Primeste, da solutii si semneaza corespondenta asociatiei în sfera competentei sale.

g. Semneaza documentele care angajeaza pe plan intern si extern asociatia, în masura competentelor sale sau a celor delegate de organele de conducere ierarhic superioare.

h. Reprezinta, alaturi de Presedintele C.D., asociatia în justitie, fata de autoritati si fata de terte persoane, interne si internationale.

i. Propune Consiliului Director spre aprobare proiectul de organigrama si Statul de Functiuni.

j. Numeste personalul de executie al asociatiei, precum si experti, analisti sau alte categorii de personal, conform organigramei si statului de functiuni aprobate de Consiliul Director si cu aprobarea acestui organ.

k. Stabileste masuri pentru dezvoltarea activitatii asociatiei, diversificarea serviciilor asigurate membrilor si se pronunta în probleme de interes major din activitatea economica la nivel local si judetean;

l. Poate solicita, cu acordul Consiliului Director, efectuarea de controale ale Comisiei de Cenzori asupra gestiunii asociatiei;

m. Urmareste îndeplinirea atributiilor Secretarului General si personalului de executie si angajat al asociatiei;

n. Prezideaza Adunarile Generale si sedintele Consiliului Director în lipsa Presedintelui C.D si în baza mandatului primit din partea acestuia.

o. Reprezinta asociatia în justitie, fata de autoritati si fata de terte persoane, interne si internationale;

p. Semneaza, împreuna cu Secretarul General, deciziile de incadrare ale personalului angajat al asociatiei;

q. Acorda împuternicire de reprezentare si de delegare a atributiilor sale Secretarului General sau unei alte persoane desemnate, pe perioade limitate de timp, dupa cum considera necesar;

r. Alte atributii si competente ale Presedintelui executiv vor fi stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioara.

Art.69. În cazuri urgente poate adopta masuri de competenta Consiliului Director cu conditia ratificarii/aprobarii ulterioare de catre organul respectiv.

În cazuri de urgenta poate sa semneze acte si interventii în scopul apararii intereselor generale ale membrilor si asociatiei.

Art.70. În caz de lipsa, Presedintele executiv va fi înlocuit de catre Secretarul General sau de o persoana desemnata de Presedintele executiv din rândurile executivului.

Art.71. Presedintele executiv va coordona publicarea unui buletin, cât si alte publicatii de specialitate, dupa cum este în interesul asociatiei.

E. Secretarul General

Art.72. Secretarul General al asociatiei este numit de catre Presedintele executiv cu aprobarea Consiliului Director.

Art.73. Secretarul General este angajat cu contract individual de munca al asociatiei, Decizia de încadrare urmând a fi semnata de Presedintele executiv.

Art.74. Atributiile si competentele Secretarului General, în afara celor ce reies din prezentul Statut, vor fi stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioara.

F. Coordonatorii departamentelor de specialitate

Art.75. Pentru analiza si dezvoltarea diferitelor domenii specifice economiei, precum si pentru a asigura un sistem eficient de servicii membrilor, în cadrul asociatiei se pot înfiinta Departamente de Specialitate compuse din specialisti pe diverse domenii.

Art.76. Departamentele de Specialitate sunt înfiintate si stabilite de catre Consiliul Director, la propunerea Presedintelui executiv.

Art.77. Departamentele de Specialitate vor fi conduse de catre coordonatori numiti de Presedintele executiv, cu aprobarea Consiliului Director.

Organele de control

Comisia de Cenzori

Art.78. Adunarea Generala alege, pe timp de 3 ani, un cenzor sau o Comisie de cenzori formata din 3 (trei) membrii.

Art.79. Cenzorul sau Comisia de cenzori verifica operatiile financiare si conturile gestiunii anual, sau ori de câte ori o solicita Consiliul Director sau Presedintele, numai sub semnatura acestuia din urma.

Art.80. Cenzorul sau Comisia de Cenzori prezinta anual Adunarii Generale Ordinare un raport pentru descarcarea Consiliului Director si a executivului.

sus

CAPITOLUL VI.
 

Aparatul - structura de personal salariat

Art.81. Aparatul asociatiei, structura organizatorica, precum si numarul de salariati este aprobat de Consiliul Director, la propunerea Presedintelui executiv.

Art.82. Nivelul de salarizare al personalului angajat al asociatiei este cel stabilit prin negociere în conditiile legislatiei în vigoare.

Art.83. Drepturile si obligatiile salariatilor sunt cele cuprinse în contractele individuale de munca, completate cu atributiile specifice postului din Regulamentul de Ordine Interioara si fisa postului, si, eventual, cu drepturile si obligatiile prevazute în contractul colectiv de munca.

sus

CAPITOLUL VII.
 

Semnarea valabila a actelor

Art.84. Pentru valabilitatea actelor care angajeaza asociatia, în tara si peste hotare, se cere semnatura Presedintelui ori Presedintelui executiv sau în lipsa unuia dintre acestia a persoanelor desemnate sa-i suplineasca, respectiv unul din Vicepresedinti sau Secretarul General.

Art.85. Pentru încasarile si cheltuielile curente din banca, precum si pentru balanta si bilant, semneaza Presedintele executiv împreuna cu responsabilul economic sau înlocuitorii acestora, desemnati conform Statutului.

Art.86. Presedintele executiv, împreuna cu Secretarul General sau înlocuitorii acestora, desemnati conform Statutului, pot împuternici avocati pentru a reprezenta asociatia în justitie, pot introduce, semna sau retrage orice fel de cerere publica si pot îndeplini orice act de procedura si orice acte judiciare sau extrajudiciare în interesul asociatiei.

Art.87. Presedintele executiv semneaza cererile de aderare la AOA AG, iar împreuna cu Secretarul General, si împuternicirile de reprezentare juridica a asociatiei.

sus

CAPITOLUL VIII.
 

Contractare de împrumuturi si dobândirea de avere mobila sau imobila

Art.88. În vederea realizarii scopurilor prevazute în Statut, Adunarea Generala, poate hotarî asupra contractarii de împrumuturi sau a dobândirii oricarui fel de avere mobila sau imobila, fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare. Pentru dobândirea de avere mobila, facuta în cadrul prevederilor bugetare, este nevoie doar de aprobarea Consiliului Director.

sus

CAPITOLUL IX.
 

Modificarile Statutului

Art.89. Modificarea Statutului este atributia Adunarii Generale Extraordinare, care aproba modificarile propuse fie de Consilul Director, fie de cel putin 1/3 din membrii asociatiei.

Art.90. Scopul social si obiectul de activitate al asociatie nu se pot schimba decât prin hotarârea Adunarii Generale Extraordinare luata cu majoritatea de 3/4 din numarul total al membrilor cu drept de vot.

sus

CAPITOLUL X.
 

Dizolvarea asociatiei

Art.91. Asociatia se poate dizolva numai prin hotarârea Adunarii Generale Extraordinare convocata special în acest scop, cu majoritatea de 3/4 din numarul total al membrilor cu drept de vot.

Art.92. În caz de dizolvare, în baza art.91., bunurile materiale si banesti ale asociatiei vor fi transmise prin donatie catre o persoana juridica de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, stabilita prin Hotarârea Adunarii Generale.

sus


 
 
 
  • Absolvire
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • Foto Eveniment 3
  • Foto Eveniment 2
  • Foto Eveniment 1